Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

NEZESTÁRNI s.r.o. – IČ: 03679152 DIČ: CZ03679152
se sídlem Karla Tomana 823, 272 04 Kladno 4
adresa provozovny Karla Tomana 823, 272 04 Kladno 4
tel.: +420 775 373 379, e-mail: obchod(zavináč)nezestarni.cz

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu Wellness klubu Nezestárni.cz, umístěného na internetové adrese www.nezestarni.cz a www.kolagen-inventia.cz (dále jen „internetové obchody Nezestárni“).

 

1. Úvodní ustanovení – platí i pro podnikatele

Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetových obchodů Nezestárni. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Prodávajícím a provozovatelem internetových obchodů Nezestárni je NEZESTÁRNI s.r.o., se sídlem Karla Tomana 823, 272 04 Kladno 4, IČ: 03679152, DIČ: CZ03679152. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 236153.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetových obchodů Nezestárni.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (podnikatel), pokud není uvedeno jinak.

 

2. Vymezení pojmů – platí i pro podnikatele

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Prodávající – NEZESTÁRNI s.r.o., se sídlem Karla Tomana 823, 272 04 Kladno 4, IČ: 03679152, DIČ: CZ03679152, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupující – spotřebitel a kupující, který není spotřebitelem (podnikatel).

Spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Podnikatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

3. Registrace – platí i pro podnikatele

Na jednom z internetových obchodů Nezestárni, kupující provede registraci, tj. založí si uživatelský účet (pro účely těchto obchodních podmínek registrace představuje uvedení jména, příjmení, bydliště/adresu místa doručení zboží, email, telefon, volbu přístupových kódů k uživatelskému účtu, popř. název firmy, IČ, DIČ), kterou získá např. tyto výhody:

- kontaktní údaje již nebude muset při příští objednávce vyplňovat znovu, po přihlášení se vyplní automaticky,

- získá přehled o historii svých objednávek,

- na vybrané zboží získá po registraci a opětovném přihlášení slevu na nákup (výše slevy je zobrazena při opětovném přihlášení).

Registraci může kupující provést také až v průběhu objednávkového procesu, registrace kupujícího nezavazuje k žádnému dalšímu nákupu zboží.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

4. Kupní smlouva – platí i pro podnikatele

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT (dokončuji objednávku zavazující k platbě)“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) příp. SMS, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Samotná kupní smlouva je uzavřena výslovnou akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

V případě technických problémů nebo pokud se nedaří kupujícímu vystavit (odeslat) objednávku prostřednictvím internetového obchodu, může kupující kontaktovat prodávajícího formou e-mailu na adrese obchod(zavináč)nezestarni.cz nebo telefonicky na čísle +420 775 373 379 a prodávající vystaví objednávku manuálně a následně ji kupujícímu potvrdí formou e-mailu.

Zrušení či změnu objednávky je možné provést pouze v případě, pokud ještě nebyla objednávka expedována a to formou e-mailu na adrese obchod(zavináč)nezestarni.cz popřípadě telefonicky na čísle +420 775 373 379.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Kupující bere na vědomí, že veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

 

5. Cena zboží, platnost nabídky a platební podmínky – platí i pro podnikatele

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně/sídle prodávajícího na adrese Karla Tomana 823, 272 04 Kladno 4

na dobírku (příplatek 21 Kč) v místě určeném kupujícím v objednávce

předem převodem na území ČR na účet prodávajícího č.ú. 2000759411/2010 vedený u FIO, uvedený v elektronicky potvrzené objednávce/akceptaci objednávky, vč. variabilního symbolu (závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího).

předem převodem na SR na účet prodávajícího IBAN: CZ43 2010 0000 0029 0174 2772 SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX vedený u Fio, uvedený v elektronicky potvrzené objednávce/akceptaci objednávky, vč. variabilního symbolu. Platební údaje v eurech zasíláme s potvrzením objednávky (závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího).

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím nebo elektronickou formou mailem.

 

6. Dodání zboží – platí i pro podnikatele

Zjednodušený přehled možnosti doručení a platby naleznete ZDE>>>

Zboží dodáváme na území České republiky (ČR) a na Slovensko (SR).

Od podání zásilky dopravci bývá zpravidla doručení v ČR 1-3 pracovní dny, na Slovensko 2-6 pracovních dní.

Expedice zboží:

Při platbě dobírkou – max. do 2 pracovních dnů od akceptace objednávky.

Při platbě bankovním převodem – max. do 2 pracovních dnů od připsání platby na účet prodávajícího.

Při osobním odběru – při osobním odběru.

 

Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty nebo kurýrní službou DPD.

Po odeslání zboží bude zákazníkovi zaslán informační e-mail s odkazem na stránky České pošty, nebo DPD, kde může kupující „pohyb“ zásilky sledovat.

 

Zboží je možno vyzvednout osobně v provozovně/sídle prodávající na adrese Karla Tomana 823, 272 04 Kladno 4. Termín vyzvednutí lze dojednat na tel.č. +420 775 373 379.

 

Ceník poštovného a balného:

Poštovné v ČR Česká pošta – Balík do ruky - 99 Kč při platbě dobírkou i při platbě předem na účet prodávajícího.

Poštovné v ČR DPD - 99 Kč při platbě dobírkou i při platbě předem na účet prodávajícího.

Poštovné na SR – Mezinárodní balík - 120 Kč / 4,8 EUR  při platbě předem na účet prodávajícího.

Dobírka – příplatek 21 Kč (doprava + dobírka = 120 Kč)

 

Při objednávce zboží v hodnotě nad 5.000 Kč v ČR a nad 400 EUR v SR není prodávajícím poštovné a balné účtováno. Při osobním odběru není účtován žádný poplatek.

 

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

DŮLEŽITÉ TEPLOTNÍ UPOZORNĚNÍ K ŽIVÉMU KOLAGENU

V období, kdy je venkovní teplota nižší než 5 °C a vyšší než 28 °C je kupující povinen překontrolovat kvalitu přípravků s živým kolagenem tzn. - Přírodní kolagen FACE na obličejBODY na těloHAIR & NAILS na vlasy a nehtySOS Kolagenové SÉRUM s vitaminy A+E a ANTI-AGE sérum s živým kolagenem a DRAČÍ KRVÍ.

Živý kolagen má gelovou konzistenci. Pokud kolagen projde teplotou nižší než 5 °C mohl by „ZMRZNOUT A SRAZIT SE“ nebo se roztrhne skleněná lahvička. Pokud projde teplotou vyšší než 28 °C mohl by se "UVAŘIT A ZVODOVATĚT“.

Proto doporučujeme IHNED po převzetí balíčku vyndat kolagen z termoizolačního obalu (pokud ho produkt má) a zkontrolovat ho. Pokud teče jako voda nebo ho pumpička nevytlačí, OKAMŽITĚ zavolejte na číslo +420 775 373 379. Když se nedovoláte, pošlete SMS nebo e-mail. Kolagen Vám v rámci reklamace vyměníme.

NEPŘEHLÉDNĚTE – výrobce ani distributor neodpovídají za škody způsobené nevhodným skladováním, proto se na pozdější reklamace záruka výměny nevztahuje.

 

7. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 OZ

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

Dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, pokud porušil jejich původní obal.

 

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v první větě tohoto čl. 7 a to na adresu: NEZESTÁRNI s.r.o., se sídlem Karla Tomana 823, 272 04 Kladno 4 nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod(zavináč)nezestarni.cz.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář v listinné podobě, poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

Formulář – Odstoupení od smlouvy je ve formátu .doc ke stažení ZDE>>>.

Použití formuláře není podmínkou pro odstoupení od smlouvy.

Doručení odstoupení bude spotřebiteli prodávajícím potvrzeno e-mailem, případně SMS.

 

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být spotřebitelem vráceno prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě platného a oprávněného odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, nedohodnou-li se strany jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí.

V případě, že spotřebitelem vrácené zboží je poškozené nebo neúplné (v případě kosmetických výrobků i poškození či narušení originálního obalu), je prodávající oprávněn nárok na úhradu škody vzniklé na zboží jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Spotřebitel bere na vědomí, že zboží nelze zasílat na dobírku. Taková zásilka nebude prodávajícím přijata.

Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než spotřebiteli dodá Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží). Prodávající může také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že spotřebitel uvedl v Objednávce záměrně nesprávné informace, nebo opakovaně nepřevezme Zboží. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 

8. Práva z vadného plnění – reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

Prodávající neodpovídá za vady v následujících případech:

- na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (§ 2167 OZ),

- na přípravky s živým kolagenem tzn. - Přírodní kolagen FACE na obličejBODY na těloHAIR & NAILS na vlasy a nehtySOS Kolagenové SÉRUM s vitaminy A+E a ANTI-AGE sérum s živým kolagenem a DRAČÍ KRVÍ neodpovídá za škody způsobené nevhodným teplotním skladováním,

- vyplývá-li to z povahy věci (§ 2167 OZ),

- kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil (§ 2170 OZ).

 

Právo z vady, která se vyskytne u zboží, a za kterou prodávající odpovídá, je spotřebitel oprávněn uplatnit v době 24 měsíců od převzetí zboží.

Při zasílání zboží je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení. Práva z vadného plnění uplatňuje spotřebitel osobně nebo písemně u prodávajícího na adrese NEZESTÁRNI s.r.o., se sídlem Karla Tomana 823, 272 04 Kladno 4, příp. na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod(zavináč)nezestarni.cz.

Pro reklamaci spotřebitel vyplní vzorový formulář v listinné podobě, poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

Formulář – Reklamační protokol je ve formátu .doc ke stažení ZDE>>>.

Přijetí reklamace bude prodávajícím obratem potvrzeno spotřebiteli na jím uvedený kontakt. Toto potvrzení není uznáním reklamace.

 

O reklamaci rozhodne prodávající ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku, potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady však musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této nebo delší dohodnuté lhůty má spotřebitel právo na dodání nového výrobku, může požadovat slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od spotřebitele reklamované zboží. Spotřebitel bere na vědomí, že zboží nelze zasílat na dobírku. Taková zásilka nebude prodávajícím přijata. Zboží určené na reklamaci musí být zabaleno tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození přepravou.

Při reklamaci spotřebitel popíše reklamovanou vadu, a nárok, který uplatňuje (způsob vyřízení reklamace). Dále je spotřebitel povinen prokázat oprávněnost reklamace, tedy že reklamuje ve lhůtě, a že zboží zakoupil u prodávajícího (např. kopie dokladu o zaplacení). Při uplatnění reklamace uvede spotřebitel kontakt (nejlépe elektronickou adresu či telefon), na který jej bude prodávající informovat o vyřízení reklamace.

Prodávající spotřebiteli vydá písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, v případě zamítnutí reklamace odůvodnění tohoto zamítnutí.

V případě oprávněné reklamace může spotřebitel požadovat:

- dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené;

- pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti;

- není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

V případě výměny vadného výrobku nebo jeho součásti za nový nedochází k běhu nové lhůty pro uplatnění reklamace, ale pokračuje běh lhůty původní, která se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do doby vyřízení reklamace (dodání nového výrobku či jeho součásti).

 

9. Záruka za jakost pro spotřebitele a podnikatele

Spotřebiteli prodávající poskytuje následující záruku za jakost:

- u kosmetických výrobků je datum minimální trvanlivosti uvedeno slovy „Spotřebujte nejlépe do...". Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu výrobku, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U kosmetických výrobků je na obale použit symbol otevřené nádobky s údajem o době, po kterou lze přípravek po otevření používat. Je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno 6M nebo 12M znamená to, že přípravek je nutné spotřebovat do 6-ti nebo 12-ti měsíců od otevření.

- zvláštní opatření se týká přípravků s živým kolagenem tzn. - Přírodní kolagen FACE na obličejBODY na těloHAIR & NAILS na vlasy a nehtySOS Kolagenové SÉRUM s vitaminy A+E a ANTI-AGE sérum s živým kolagenem a DRAČÍ KRVÍ. Tyto přípravky je nutné uchovávat po celou dobu trvanlivosti v pokojové teplotě od 5–28 °C v původní termoizolačním obalu, který je součástí balení.

- u ostatních výrobků po dobu 24 měsíců od převzetí zboží.

 

Podnikateli prodávající poskytuje následující záruku za jakost:

- u kosmetických výrobků je datum minimální trvanlivosti uvedeno slovy „Spotřebujte nejlépe do...". Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu výrobku, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U kosmetických výrobků je na obale použit symbol otevřené nádobky s údajem o době, po kterou lze přípravek po otevření používat. Je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno 6M nebo 12M znamená to, že přípravek je nutné spotřebovat do 6-ti nebo 12-ti měsíců od otevření.

- zvláštní opatření se týká přípravků s živým kolagenem tzn. - Přírodní kolagen FACE na obličejBODY na těloHAIR & NAILS na vlasy a nehtySOS Kolagenové SÉRUM s vitaminy A+E a ANTI-AGE sérum s živým kolagenem a DRAČÍ KRVÍ. Tyto přípravky je nutné uchovávat po celou dobu trvanlivosti v pokojové teplotě od 5–28 °C v původní termoizolačním obalu, který je součástí balení.

- u ostatních výrobků po dobu 6 měsíců od převzetí zboží.

Vady, za které prodávající odpovídá, místo pro uplatnění práv ze záruky za jakost i způsob uplatnění těchto práv a jejich rozsah je shodný jako v případě uplatnění práv z vadného plnění (viz bod 8).

 

10. Další práva a povinnosti smluvních stran – platí i pro podnikatele

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailu obchod(zavináč)nezestarni.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na e-mail kupujícího.

Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.adr.coi.cz.

 

11. Ochrana osobních údajů – platí i pro podnikatele

Za účelem splnění kupní smlouvy bude prodávající zpracovávat nezbytné osobní údaje kupujícího dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v Zásadách zpracování a ochrany osobních údajů – GDPR.

 

12. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies – platí i pro podnikatele

Zasílání Obchodního sdělení a ukládání cookies si můžete nastavit ZDE>>>.

 

13. Doručování – platí i pro podnikatele

Kontaktní adresa prodávajícího pro veškerou komunikaci, řešení reklamací a zasílání zboží zpět: NEZESTÁRNI s.r.o., se sídlem Karla Tomana 823, 272 04 Kladno 4, e-mail: obchod(zavináč)nezestarni.cz, telefon +420 775 373 379.

Kupující souhlasí s tím, aby mu byla doručována veškerá komunikace na adresu elektronické pošty uvedené ve smlouvě, v jeho uživatelském účtu nebo přes kterou prodávajícího kontaktoval.

 

14. Závěrečná ustanovení – platí i pro podnikatele

Pokud právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Pro tento případ se sjednává, že práva a povinnosti smluvních stran se řídí dle obchodních podmínek platných v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má prodávající i kupující právo od Smlouvy odstoupit.

Kupní smlouva včetně Všeobecných obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě u prodávajícího, ale není kupujícímu přístupná. Vždy však tyto VOP a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a tím budete mít kupující vždy přístup ke Smlouvě i bez součinnosti prodávajícího. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a VOP uložit.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 6.1.2023

 

 

Přílohy:

Formulář – Odstoupení od smlouvy je ve formátu .doc ke stažení ZDE>>>

Formulář – Reklamační protokol je ve formátu .doc ke stažení  ZDE>>>

 


nezestarni - telefon +420 775 373 379 nezestarni - email info@nezestarni.cz

Naším posláním je Zdraví, Krása a Vitalita v každém věku.

CZK | EUR

založit účet

přihlášení

PŘIHLÁŠENÍ REGISTROVANÉHO UŽIVATELE

triple helix formula

Všechny články a osobní zkušenosti klientů používajících produkty z naší nabídky mají pouze informativní charakter. V žádném případě nemohou nahradit lékařskou péči a neslouží k nahrazení rad nebo dokonce léků předepisovaných odbornými lékaři. Pro informace o svém zdravotním stavu a možnosti kombinace svých léků s produkty z naší nabídky se nejdříve poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Dle platné legislativy není web závaznou nabídkou.